Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας από παραβατικές πράξεις ή παραλείψεις των μελών της, για τις οποίες υφίσταται ήδη πριν την τέλεσή τους νομοθετική πρόβλεψη ότι τιμωρούνται με την επιβολή κύριων και ενίοτε επιπρόσθετα και παρεπόμενων ποινών.

Το Ποινικό Δίκαιο στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας από παραβατικές πράξεις ή παραλείψεις των μελών της, για τις οποίες υφίσταται ήδη πριν την τέλεσή τους νομοθετική πρόβλεψη ότι τιμωρούνται με την επιβολή κύριων και ενίοτε επιπρόσθετα και παρεπόμενων ποινών.