Αστικό Δίκαιο

Το εμπράγματο δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα πρόσωπα και τα πράγματα (κινητά ή ακίνητα), καθώς και τα δικαιώματα (κυριότητα, δουλείες, υποθήκη, ενέχυρο, νομή) επί των κινητών και ακίνητων πραγμάτων.

Αναγκαστική εκτέλεση είναι η πραγμάτωση της ουσιαστικής αξίωσης που είναι ενσωματωμένη σε εκτελεστό τίτλο (π.χ. δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής, συμβολαιογραφική πράξη), η οποία επέρχεται με τη συνδρομή των αρμοδίων κρατικών οργάνων.

Από τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, π.χ. στο πεδίο ενός δημοσίου ή ιδιωτικού έργου, στον χώρο ενός οποιουδήποτε εμπορικού καταστήματος και, συχνότερα, από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και γενικά μηχανοκίνητων οχημάτων, προκαλούνται υλικές ζημιές, κακώσεις του σώματος και βλάβες της υγείας, ενίοτε και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Με τον θάνατο ενός φυσικού προσώπου το σύνολο της περιουσίας του περιέρχεται σε άλλα πρόσωπα, τα οποία υπεισέρχονται στις περιουσιακές του σχέσεις, είτε βάσει διαθήκης, είτε βάσει του νόμου («εξ αδιαθέτου»), εφόσον συνδέονται μαζί του με ορισμένο βαθμό συγγένειας.

Η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο και θεμελιώδη θεσμό της κοινωνίας, ενώ το δίκαιο αποσκοπεί στη ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων. Όταν οι νομικοί θεσμοί που δημιουργούν την οικογένεια αδυνατούν να λειτουργήσουν, το οικογενειακό δίκαιο ορίζει τους κανόνες και τη διαδικασία βάσει των οποίων είναι να δυνατό λυθούν.

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήμης. Προστατεύει επίσης τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις βάσεις δεδομένων. Με τη δημιουργία του έργου, ο δημιουργός του αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε αυτό, τα οποία ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, περιλαμβάνουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου.

Η πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, των σύγχρονων μορφών διαφήμισης και των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (Internet), όπως και ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής λειτουργίας του κράτους, απαιτούν σήμερα την καταχώριση, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ψηφιακά και έντυπα αρχεία επιχειρήσεων, υπηρεσιών και δημοσίων οργανισμών.