Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητική διαφορά είναι η διατάραξη έννομης σχέσης διοικητικού δικαίου, που προέρχεται από πράξη που καταλογίζεται στη Διοίκηση (κράτος), δηλαδή από ατομική πράξη, κανονιστική πράξη, υλική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διοικητικής δράσης.

Φορολογικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που διέπουν το περιεχόμενο, τους φορείς και τους όρους νόμιμης άσκησης της φορολογικής εξουσίας του κράτους. Συνιστά έναν αυτοτελή κλάδο του δικαίου, με τη δική του λογική συνοχή και υψηλή τεχνική δυσκολία, ιδίως εξαιτίας των διαρκών μεταβολών του.