Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-Μεταβίβαση ακινήτου εντός τριετίας προ της υποβολής της αίτησης-Δόλος...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (3/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 801 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 59/2021 απόφαση...

Μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ – Λύση και θέση σε εκκαθάριση –...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (10/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 1256) δημοσιεύεται η με αριθμό 863/2021 απόφαση...

Αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (10/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 1268) δημοσιεύεται η με αριθμό...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 56 Ν 4825/2021 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 157/04-09-2021), για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής...

Έλεγχος χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής...

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Ε. 2169/19-8-2021 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 132, 182,...

Ορισμός και σκοπός διαδικασίας εξυγίανσης (Τροποποίηση άρθρου 31 Ν 4738/2020)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 124 A'/18.07.2021) ο Νόμος 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ)...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-Μεταβίβαση ακινήτου εντός τριετίας προ της υποβολής της αίτησης-Δόλος οφειλέτη-Σχόλιο στην ΑΠ...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (3/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 801 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 59/2021 απόφαση...

Μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ – Λύση και θέση σε εκκαθάριση – Περάτωση και επανάληψη...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (10/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 1256) δημοσιεύεται η με αριθμό 863/2021 απόφαση...

Αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (10/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 1268) δημοσιεύεται η με αριθμό...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 Ν 4825/2021 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 157/04-09-2021), για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής...

Έλεγχος χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Ε. 2169/19-8-2021 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 132, 182,...

Ορισμός και σκοπός διαδικασίας εξυγίανσης (Τροποποίηση άρθρου 31 Ν 4738/2020)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 124 A'/18.07.2021) ο Νόμος 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ)...