Συγγραφικό Έργο

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι ο δικηγόρος οφείλει να συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη του δικαίου, όχι μόνο μέσα από την αμιγώς επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά και με το επιστημονικό του έργο. Με τη συμβολή του αυτή, εκπληρώνει καθήκον του και απέναντι στους εντολείς του, διότι η ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης απαιτεί επικαιροποιημένη και βαθιά γνώση των νόμων, δημιουργική και συνθετική ικανότητα, τόλμη στην έκφραση γνώμης.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το ολοένα εμπλουτιζόμενο συγγραφικό μας έργο, το οποίο αποτελείται από αυτοτελείς μελέτες και παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και συμβολές σε συλλογικά νομικά έργα.

Μελέτες

 1. «Δίκαιη ικανοποίηση εμπορικής εταιρίας λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης – Με αφορμή τη ΣτΕ (μονομ.) 502/2017», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ), έτος 2018, σελίδες 705-709
 2. «Η δικαστική επικύρωση, η ακύρωση και η ανατροπή του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό του Ν 4469/2017», περιοδικό Συνήγορος (Συν), έτος 2017, σελίδες 38-41, από κοινού με τον κ. Γεώργιο Πανίτσα, δικηγόρο και Δρ. της Νομικής Σχολής Αθηνών
 3. «Η «υλική υπόσταση» της ηθικής βλάβης των εμπορικών εταιριών», περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη), έτος 2016, σελίδες 1024-1039
 4. «Αποκλεισμός εταίρου και καταγγελία της εταιρίας στη διμελή ΟΕ υπό τον Ν 4072/2012», περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ), έτος 2014, σελίδες 691-709
 5. «Η πτωχευτική ανάκληση λόγω δόλιας βλάβης των πιστωτών σε αντιπαραβολή με τη διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης», περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ), έτος 2013, σελίδες 810-821
 6. «Η ατομική αξίωση αποζημίωσης του μετόχου από «συγχρόνως έναντι της εταιρίας και των μετόχων» αδικοπρακτική συμπεριφορά του ΔΣ στην ΑΕ», περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ), έτος 2013, σελίδες 237-258
 7. «Μονοπρόσωπη προσωπική εμπορική εταιρία και ελευθερία δράσης των εταίρων», περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), έτος 2013, σελίδες 297-304
 8. «Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και δικαιώματα μετόχων τραπεζικών ανωνύμων εταιριών στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο», περιοδικό Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), έτος 2013, σελίδες 549-571
 9. «Προλεγόμενα στο δίκαιο της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ), έτος 2012, σελίδες 299-314

Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις

 1. Άτιτλες παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΕφΚαλαμ 150/2023 (απόφαση επί του θέματος του έκτακτου ελέγχου ανώνυμης εταιρείας κατόπιν αίτησης της μειοψηφίας των μετόχων), περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ),  έτος 2024, σελίδα 364
 2. Άτιτλες παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 386/2023 (απόφαση επί του θέματος του δικαστικού διορισμού διαιτητών για την επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων αφανούς εταιρείας υπό εκκαθάριση), περιοδικό Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), έτος 2023, σελίδες 461-462
 3. Άτιτλες παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 1245/2021 (απόφαση επί του θέματος της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου ΑΕ), περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ),  έτος 2023, σελίδες 61-62
 4. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΕφΘεσ 1747/2021, υπό τον τίτλο «Σκέψεις για την σχέση των αγωγών αποκλεισμού εταίρου και λύσης της εταιρίας στο δίκαιο της ΕΠΕ», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ),  έτος 2022, σελίδες 342-343
 5. Άτιτλες παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 59/2021 (απόφαση επί του θέματος του δόλου του οφειλέτη που αιτείται την υπαγωγή του στον Ν 3869/2010), περιοδικό Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), έτος 2021, σελίδες 806-807
 6. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 6055/2020, υπό τον τίτλο «Ζητήματα γενικής συνέλευσης σωματειακής δομής νομικών προσώπων εν μέσω και εξ αφορμής του COVID-19», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ),  έτος 2020, σελίδες 1445-1448
 7. Άτιτλες παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 473/2019 (απόφαση επί του θέματος του αποκλεισμού εταίρου διμελούς ΟΕ), περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ), έτος 2019, σελίδα 1451
 8. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΘεσ 6582/2018, υπό τον τίτλο «Το ζήτημα του αποκλεισμού εταίρου στη διμελή ΟΕ από άποψη μεθοδολογίας του δικαίου», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ),  έτος 2018, σελίδες 1173-1175
 9. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 2806/2017, υπό τον τίτλο «Ζητήματα από την εκούσια έξοδο εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας», περιοδικό Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), έτος 2018, σελίδες 77-86
 10. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 557/2016, «Η κατ’ άρθρο 25 ΠτΚ απαγόρευση έκδοσης φορολογικής φύσεως πράξεων και τα μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ), έτος 2016, σελίδες 802-804
 11. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕιρΣκύδρας 24/2014, υπό τον τίτλο «Η αναστολή των ατομικών διώξεων στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ),  έτος 2015, σελίδες 246-249
 12. Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΕιρΑθ 309/2014 και ΕιρΒερ 83/2014, υπό τον τίτλο «Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου για τη δικαστική λύση και τον αποκλεισμό εταίρου ΟΕ», περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), έτος 2014, σελίδες 690-693
 13. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΑθ 2809/2013, υπό τον τίτλο «Η τύχη των εκκρεμών δικών του πιστωτικού ιδρύματος μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση και την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης των άρθρων 63Δ και 63 Ε του ν. 3601/2007 (ήδη άρθρων 141 και 142 του ν. 4261/2014)», περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), έτος 2014, σελίδες 293-296
 14. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΘεσ 4842/2013, υπό τον τίτλο «Η διαφωνία των εταίρων ως προς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης ως σπουδαίος λόγος δικαστικής λύσης της εταιρίας, αποκλεισμού εταίρου και καταβολής της αξίας της εταιρικής συμμετοχής στην εκούσια έξοδο εταίρου»,  περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), έτος 2013, σελίδες 615-617

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 1. Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων, 2021, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την επιμέλεια των κ. Ιάκωβου Βενιέρη και Νικολάου Βερβεσού, δικηγόρων και καθηγητών της Νομικής Σχολής Αθηνών
 2. Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου, 2019, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Τριανταφυλλάκη, δικηγόρου και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 3. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν 4469/2017 – Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων, 2017, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την επιμέλεια του κ. Δημητρίου Λαδά, δικηγόρου και Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών
 4. Αγωγές και αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ & Προσωπικών Εταιριών / Ερμηνεία – Υποδείγματα, 2017, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την επιμέλεια του κ. Παύλου Μασούρου, δικηγόρου και Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Leiden (Ολλανδία)
 5. Τραπεζικές Συναλλαγές, 2016, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την επιμέλεια του κ. Δημητρίου Λαδά, δικηγόρου και Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών
 6. Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης (Ν 4072/2012), Πρακτικά 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, 2013, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη