Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Μετάθεση έναρξης ισχύος (άρθρο 83 Ν 4764/2020)

Ο Ν 4738/2020  [Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020)], ο οποίος ψηφίστηκε στις 26.10.2020 με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η.1.2021 αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς αντικαθιστά όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν μέχρι τη θέση του σε ισχύ και διέπει συνολικά τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο, τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες.

Ωστόσο, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της επελθούσης εκ του λόγου αυτού αναστολής της λειτουργίας πληθώρας υπηρεσιών και δομών, κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των διαδικασιών του Ν 4738/2020 ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υποστηρικτικές δομές, κρίθηκε απαραίτητη η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του.

Πράγματι με το άρθρο 83 Ν 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256/23-12-2020) τροποποιήθηκαν πριν την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος τους τα άρθρα 236, 265 και 308 Ν 4738/2020. Με τις τροποποιήσεις αυτές η έναρξη ισχύος των βασικότερων διατάξεων του Ν 4738/2020 μετατίθεται κατά περίπτωση για την 01/03/2021 και για την 01/06/2021.