Πρότυπα καταστατικά εταιρειών – Νέα Υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄556/26-01-2024) η υπ’ αριθμ. 5186 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα “Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).”.

Με την απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Τα πρότυπα καταστατικά αφορούν στους εξής νομικούς τύπους:
1. Ομόρρυθμη Εταιρεία
2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία
3. Αστική Εταιρεία
4. Κοινοπραξία
5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
6. Ανώνυμη Εταιρεία
7. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
8. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
9. Ευρωπαϊκή Εταιρεία
10. Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.
11. Αστικός Συνεταιρισμός
12. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας
13. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών
14. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
15. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
16. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
17. Συνεταιρισμός Εργαζομένων.

Ως «Πρότυπο Καταστατικό» ορίζεται: το καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες της ίδιας νομικής μορφής.

Ως «Πρότυπο Καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο» ορίζεται: το πρότυπο καταστατικό της περ. α στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.