Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν 4915/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 63/24-03-2022), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών στις διατάξεις του Ν 4673/2020 παρατάθηκε κατά ένα (1) έτος.

Ειδικότερα με την παραπάνω διάταξη το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) τροποποιείται ως προς την προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ), η οποία παρατείνεται από τη λήξη της, κατά ένα έτος, ήτοι έως τις 11.3.2023, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως τις 11.3.2023. Η προσαρμογή του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, για τους ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 και διαγράφονται από το ΕΜΑΣ».