Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 Ν 4722/2020 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄177/15.9.2020), ειδικά για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 119 παρ. 1 Ν 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρία, του άρθρου 69 παρ. 2 Ν 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και του άρθρου 10 παρ. 2 Ν 3190/1955 για την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Οι προθεσμίες, επιπλέον, που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω των συνεπειών της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2019 και των αυξημένων υποχρεώσεων των λογιστών φοροτεχνικών για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού-COVID 19.