Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν 4965/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 162/02.09.2022), ειδικά για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 119 παρ. 1 Ν 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρία, του άρθρου 69 παρ. 2 Ν 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και του άρθρου 10 παρ. 2 Ν 3190/1955 για την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Οι προθεσμίες, επιπλέον, που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.