Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 Ν 4825/2021 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 157/04-09-2021), για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του Ν 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρία, του άρθρου 69 του Ν 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και του άρθρου 10 του Ν 3190/1955 για την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Οι προθεσμίες, επιπλέον, που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.