Νέος νόμος για τους αγρ. συνεταιρισμούς (Ν 4673/2020)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 52/11.3.2020) ο Νόμος 4673/2020 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

Ο Ν 4673/2020 φιλοδοξεί να παράσχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτά πλαίσιο λειτουργίας του αγροτικού συνεταιρισμού, ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχείρησης, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της.

Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών και του συναφούς ανταγωνιστικού τους μειονεκτήματος, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών-επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, ώστε να καταστεί ελκυστική η συμμετοχή επενδυτών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς τους, χωρίς όμως ο ΑΣ να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.

Τέλος με τον νόμο ρυθμίζεται και ο ρόλος του κράτους, ο οποίος περιορίζεται στις διαδικασίες καταχώρησης στο Μητρώο, στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας και στην μέριμνα για την ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών.