Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων / ΚΕΔΕ (Ν 4978/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 190/07.10.2022) ο Νόμος 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ).

Ο νέος ΚΕΔΕ αποτελεί ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Μέσω της κωδικοποίησης και της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων επιχειρείται να συστηματοποιηθούν και αποσαφηνιστούν διάσπαρτες διατάξεις νόμων. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974), υπέστησαν πολλαπλές (εκατοντάδες) τροποποιήσεις στο περιεχόμενό τους. Οι πολλαπλές αυτές μεταβολές, στις περιπτώσεις που αφορούν στις ίδιες τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, πέραν της αποσπασματικότητάς τους, είχαν ως χαρακτηριστικό τους ότι εστίαζαν στις περισσότερο ή λιγότερο κρίσιμες τροποποιούμενες διατάξεις, χωρίς να λαμβάνουν κατ’ ανάγκη υπόψη εάν λόγω της όποιας νέας ρύθμισης επηρεάζονται οι αλληλένδετες με την τροποποίηση διατάξεις ή διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται στον ΚΕΔΕ ή αν έχουν επίπτωση στη συνέπεια ή την ενότητα των ρυθμίσεων του ΚΕΔΕ. Στις όποιες περιπτώσεις νομοθετικών παρεμβάσεων εκτός ΚΕΔΕ, που όμως επηρέαζαν τον ΚΕΔΕ, δεν ακολουθούσε πάντοτε αντίστοιχη νομοθετική εναρμόνιση, με ανάλογη προσαρμογή του περιεχομένου ή και απαλοιφή των εντός του ΚΕΔΕ συγκρουόμενων διατάξεων.

Ο νέος κώδικας:

α) αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία,

β) επιχειρεί να άρει τις ασυνέπειες ή τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του ΚΕΔΕ, κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς (κανονιστική και ερμηνευτική συνέπεια), χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις προκειμένου να αποτυπωθεί και να αποδοθεί η πλήρης ρύθμιση ή το πλήρες και αληθές νόημά τους,

γ) καταργεί πλείστες διατάξεις ή και ολόκληρα άρθρα του υφιστάμενου ΚΕΔΕ,

δ) εισάγει στον Κώδικα διατάξεις της εκτός του ΚΕΔΕ κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο, ώστε οι διατάξεις που ενσωματώνονται στον Κώδικα να αποκτούν κανονιστική και ερμηνευτική αυτοτέλεια,

ε) επικαιροποιεί την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην ονομασία και τις αρμοδιότητες διάφορων διοικητικών οργάνων, με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους εφαρμοστές και τους διοικούμενους,

στ) προσαρμόζει τον ακολουθούμενο τύπο και τις διαδικασίες στις νέες νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει.