Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Σκέψεις για την σχέση των αγωγών αποκλεισμού εταίρου και λύσης της...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (03/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 339 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 1747/2021...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν 4915/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 63/24-03-2022), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών...

Ομόρρυθμη εταιρεία – Συμπληρωματικές εισφορές – Ευθύνη εταίρων κατ’ αλλήλων –...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (1/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 39) δημοσιεύεται η με αριθμό 386/2021 απόφαση...

Τροποποίηση καταστατικού ΟΕ – Ελευθερία των συμβάσεων – Διατήρηση νομικής προσωπικότητας

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 934) δημοσιεύεται η με αριθμό 866/2021 απόφαση...

Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΠΕ & ΙΚΕ (Ν 4872/2021)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 247 A'/10.12.2021) ο Νόμος 4872/2021 «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις". Με τον νέο νόμο...

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-Μεταβίβαση ακινήτου εντός τριετίας προ της υποβολής της αίτησης-Δόλος...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (3/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 801 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 59/2021 απόφαση...