Νέα παράταση θητείας Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών

Στο άρθρο 31 του Ν 4691/2020 (ΦΕΚ Α΄ 108/9-6-2020) προβλέπεται ότι:

«Παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.».

Με τη διάταξη πραγματοποιείται νέα νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση του προβλήματος που δημιουργείται εκ του ότι σε πολλούς συνεταιρισμούς, ιδίως εκείνους με πολύ μεγάλο αριθμό μελών, είναι αδύνατη η σύγκληση γενικής συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων ΔΣ και ΕΣ, επειδή εξακολουθούν να ισχύουν εν μέρει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επί της τροπολογίας αιτιολογική έκθεση, για τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης, λήφθηκε υπόψη ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας πρέπει να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στον νέο Ν 4673/2020, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 36 παρ. 2 αυτού ειδική αυξημένη πλειοψηφία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επί της τροπολογίας αιτιολογική έκθεση, η λήψη της “καθοριστικής για την περαιτέρω πορεία τους” απόφαση της γενικής συνέλευσης, προϋποθέτει την απόλυτη βεβαιότητα ως προς την συνέχιση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων και συνακόλουθα της εξουσίας τους να συγκαλέσουν γενική συνέλευση για την εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν 4673/2020.