Νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν 4798/2021)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 68 A’/24.04.2021) ο Νόμος 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο νόμος αυτός αποβλέπει στην άμεση αντιμετώπιση των οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων του σώματος των δικαστικών υπαλλήλων, μακροπρόθεσμα δε επιχειρείται η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της διοικητικής της υποστήριξης από το Σώμα των δικαστικών υπαλλήλων.

Σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος, είναι η δημιουργία δύο καινούργιων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, που πρόκειται να καλύψουν ανάγκες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του κύρους του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι οι εξής: α) ο κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και β) ο κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.

Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα μονιμότητας των δικαστικών υπαλλήλων, αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων, εναρμόνισης σχετικών ρυθμίσεων προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΔΑ και τις αντίστοιχες νομολογιακές εξελίξεις, όπως το όριο ηλικίας, ο όρκος και άλλα.