Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 3242/24.06.2022) ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σκοπός του Κώδικα είναι η θέσπιση γενικών αρχών και διαδικασιών τις οποίες οφείλει να ακολουθεί κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προς τους καταναλωτές.

Στο άρθρο 2 του Κώδικα προβλέπεται ότι : α) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διέπεται από τις αρχές της προστασίας του καταναλωτή, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, β) οι καταναλωτές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ανήλικοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να προστατεύονται καταλλήλως μέσω σχετικών διαδικασιών του παρόχου και γ) ο πάροχος πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.

Ο Κώδικας αποτελείται από 14 άρθρα, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την διαφήμιση και προώθηση υπηρεσιών, την προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών και την κατάρτιση συμβάσεων, τον μέγιστο χρόνο ενεργοποίησης των υπηρεσιών, την τιμολόγηση και την διαδικασία αμφισβήτησης χρεώσεων, την εξυπηρέτηση καταναλωτών και άλλα κρίσιμα θέματα. Με το ακροτελεύτιο άρθρο του καταργείται ο αντίστοιχος Κώδικας του 2005.