Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 103/26.5.2022) ο Νόμος 4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις».

Με τον νέο νόμο επιδιώκεται η παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την αντιμετώπιση της «νηπιακής θνησιμότητας» των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και την επίτευξη οικονομικών κλίμακας.

Βραχυπρόθεσμος στόχος του νόμου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, είτε μέσω της συμμετοχής τους σε οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό, είτε μέσω της μεταξύ τους σύναψης συμβατικών σχέσεων δεσμευτικού χαρακτήρα ή της από κοινού ίδρυσης νέων νομικών προσώπων ή οντοτήτων.

Μακροπρόθεσμος στόχος του νόμου είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων, η αύξηση του μεγέθους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας και η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο νόμος αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Ειδικά για την περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών παρέχεται, εφόσον οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός].