Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με οδηγίες και διευκρινίσεις για την είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Ε. 2065/25-08-2022 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Με την εγκύκλιο Ε. 2065/25.8.2022 παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Μεταξύ άλλων κοινοποιούνται οι βασικές κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 και παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 5-30 του ίδιου νόμου, όπως εξειδικεύονται με τις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις, αναφορικά με την είσπραξη από τη Φορολογική Διοίκηση οφειλών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και οφειλών που έχουν ρυθμιστεί κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:

1.κοινοποιούνται οι βασικές κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 και ρυθμίζουν ειδικότερα τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών των άρθρων 5-30 του ίδιου νόμου, ήτοι:

α) η υπ’ αριθ. 67360 ΕΞ 2021 (Β’ 2499) Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 74169 ΕΞ 2022 (Β 2737) Κ.Υ.Α. και

β) η υπ’ αριθ. 77697 ΕΞ 2021 (Β 2896) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Κεφ. Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020»,

που ρυθμίζουν τις πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης χρεών (δηλαδή τις συμβάσεις στις οποίες συμμετέχουν ως συμβαλλόμενοι πιστωτές χρηματοδοτικοί φορείς),

γ) η υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 (Β’2484) Κ.Υ.Α. «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, που ρυθμίζει τις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης χρεών (δηλαδή τις συμβάσεις μεταξύ οφειλέτη και Δημοσίου ή οφειλέτη και φορέων κοινωνικής ασφάλισης κατ’ άρθρο 24 του ν. 4738/2020),

δ) η υπ’ αριθ. 74694 ΕΞ 2021 (Β’2710) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου» και

ε) η υπ’ αριθ. 76219 ΕΞ 2021 (Β’2817) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 79708 ΕΞ 2022 (Β 2930) Κ.Υ.Α. και

2. παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών αναφορικά με βασικά θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.