Ενεργειακή Κοινότητα – Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 78/29-03-2023) ο Ν 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος».

Με το άρθρο 62 του Ν 5037 /2023 από την 1η Απριλίου 2023 καταργείται το άρθρο 7 του Ν 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

Οι υφιστάμενες προ του Ν 5037/2023 Ενεργειακές Κοινότητες, μπορούν: α) να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους ή β) να μετατραπούν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρο 6ΙΖ του Ν 3468/2002 (όπως ισχύει μετά τον Ν 5037/2023) ή γ) να μετατραπούν σε Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 47ΙΖ του ν. 4001/2011 (όπως ισχύει μετά τον Ν 5037/2023).

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6ΙΖ του Ν 4513/2018 (όπως ισχύει μετά τον Ν 5037/2023), οι Ενεργειακές Κοινότητες από τη 1η Νοεμβρίου 2023 δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για Βεβαίωση Παραγωγού ή για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρούμενων Σταθμών.

Στον Ν 5037/2023 προβλέπεται και η δημιουργία της νομικής μορφής Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε), η οποία είναι αστικός συνεταιρισμός του Ν 1667/1986 που αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Σκοπός της Κ.Α.Ε. δεν είναι το κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη της και στις περιοχές δραστηριοποίησής της, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους.

Στον Ν 5037/2023 ρυθμίζεται επίσης και η νομική μορφή Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.), η οποία είναι αστικός συνεταιρισμός του Ν 1667/1986 που αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Σκοπός της Κ.Α.Ε. είναι να προσφέρει περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος (και όχι κέρδος), σε επίπεδο κοινότητας για τα μέλη της ή τις περιοχές δραστηριοποίησής της.