Εικονικότητα φορέα ατομικής επιχείρησης

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2023) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 487-490) δημοσιεύεται η με αριθμό 1/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς ενάγοντα που διεκδίκησε και επέτυχε την αναγνώριση της ακυρότητας συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης ακινήτων (αγροτεμαχίων), σύμβασης πώλησης φορτηγού αυτοκινήτου και σύμβασης πώλησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που συναπαρτίζουν μια ενιαία κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ως προς το πρόσωπο της φαινομενικής αγοράστριας και της ισχύος των ίδιων συμβάσεων ως προς το πρόσωπο του ίδιου, πραγματικού αγοραστή και εν διαστάσει συζύγου της φαινομενικής αγοράστριας.

Η απόφαση έχει κατά περίληψη και κυρίως κείμενο ως εξής:

Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του φορέα ατομικής κτηνοτροφικής επιχείρησης. Διακοπή έγγαμης συμβίωσης συζύγων. Αναγνώριση ακυρότητας συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης ακινήτων (αγροτεμαχίων), σύμβασης πώλησης φορτηγού αυτοκινήτου και σύμβασης πώλησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που συναπαρτίζουν μια ενιαία κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ως προς το πρόσωπο της φαινομενικής αγοράστριας και ισχύς των ίδιων συμβάσεων ως προς το πρόσωπο του πραγματικού αγοραστή και εν διαστάσει συζύγου της φαινομενικής αγοράστριας. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την έρευνα της συναλλακτικής πρόθεσης των μερών.

Από τις διατάξεις των άρθρων 138, 139, 180, 211 και 214 ΑΚ προκύπτει ότι η δήλωση βούλησης, που δεν έγινε στα σοβαρά αλλά μόνον φαινομενικά, είναι εικονική και άκυρη, θεωρούμενη ως μη γενομένη. Εικονική δε είναι η δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης, η οποία εν γνώσει του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αποσκοπεί δε στη δημιουργία εντύπωσης στους τρίτους περί της μεταβολής στην υφισταμένη νομική κατάσταση, χωρίς να υπάρχει στον δηλούντα πρόθεση τέτοιας μεταβολής. Εικονικότητα μπορεί να υπάρχει τόσο επί μονομερούς δικαιοπραξίας, όσο και επί σύμβασης, στην τελευταία όμως περίπτωση για την επέλευση της ακυρότητας της σύμβασης απαιτείται γνώση της εικονικότητας από τον αντισυμβαλλόμενο. Η εικονικότητα δεν εμποδίζεται και όταν η δήλωση βούλησης έγινε ενώπιον συμβολαιογράφου, καθόσον ο τελευταίος είναι εντεταλμένος να πιστοποιεί την δήλωση των δικαιοπρακτούντων, όπως αυτή εμφανίζεται εξωτερικώς και όχι να συμπράττει με τη βούλησή του στη δικαιοπραξία. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033 και 1192 ΑΚ συνάγεται ότι για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος, υποκείμενη στον έγγραφο συστατικό τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόμιμη αιτία μεταβιβάζεται σε αυτόν η κυριότητα και καταχώρηση του συμβολαίου στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Νόμιμη αιτία είναι ο νόμιμος σκοπός, για τον οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα και ο οποίος αναγνωρίζεται από το νόμο ως λόγος μεταβίβασης. Τέτοια νόμιμη αιτία είναι και η πώληση, δεδομένου ότι αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 513 ΑΚ ως αιτία μεταβίβασης, πλην άλλων, και της κυριότητας πραγμάτων. Επιπλέον, στην εικονικότητα μιας σύμβασης ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συμφωνία όλων των κατά τον χρόνο της κατάρτισής της συμβαλλομένων για το ότι η σύμβαση που καταρτίστηκε είναι εικονική και δεν παράγει έννομες συνέπειες. Η ακυρότητα δε αυτή είναι απόλυτη, δηλαδή μπορεί να προταθεί από καθένα που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 180 ΑΚ και 68, 70 ΚΠολΔ. Επίσης, καμία επιρροή δεν ασκεί επί του κύρους της καταρτισμένης σύμβασης πώλησης το αν ο αγοραστής κατέβαλε πράγματι και με ποιο τρόπο το συμφωνημένο τίμημα, αφού αυτό μπορεί να χαριστεί ή να εξοφληθεί με δόση αντί καταβολής ή μπορεί η σχετική αξίωση να αποσβεστεί με παραγραφή ή κατ’ άλλον τρόπο. Απλώς το δικαστήριο κατά την έρευνα ύπαρξης συναλλακτικής πρόθεσης των συμβαλλομένων μπορεί να συναγάγει τεκμήριο ή επιχείρημα για το ότι η σύμβαση πώλησης δεν είναι εικονική ως προς το πρόσωπο του αγοραστή από το αποδεικνυόμενο γεγονός της καταβολής του τιμήματος από τον ίδιο (ΑΠ 1146/2018, ΑΠ 253/2018, ΑΠ 563/2016, ΑΠ 160/2013, ΑΠ 218/2010). Τέλος, όταν η εικονικότητα στη σύμβαση αναφέρεται στο πρόσωπο του αγοραστή, η  σύμβαση είναι άκυρη και γι’ αυτό θεωρείται σαν να μην έγινε ως προς τον φαινομενικό αγοραστή, ισχύοντας αντίστοιχα για τον πραγματικό αγοραστή (ΑΠ 1450/2021, ΑΠ 1063/2014).

Με την υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι η εναγόμενη σύζυγός του, με την οποία βρίσκονται σε διάσταση από το έτος 2018, αγόρασε, αντί του αναφερόμενου τιμήματος, τα περιγραφόμενα στην αγωγή κινητά και ακίνητα (φορτηγό αυτοκίνητο, αιγοπρόβατα, αγροτεμάχια και μηχανολογικό εξοπλισμό) προς τον σκοπό σύστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας για τις ανάγκες του οικογενειακού βιοπορισμού. Ότι πράγματι, το έτος 2008, κατόπιν κοινής τους απόφασης, συστάθηκε νόμιμα κτηνοτροφική μονάδα στο όνομα της εναγόμενης, απαρτιζόμενη από τα παραπάνω κινητά και ακίνητα, την οποία έκτοτε λειτουργεί αποκλειστικά ο ίδιος (ενάγων). Ότι οι παραπάνω συμβάσεις πώλησης, με τις οποίες ως αγοραστής φέρεται η εναγομένη, είναι εικονικές, ως προς το πρόσωπο του αγοραστή, γεγονός το οποίο γνώριζαν κατά τον χρόνο της κατάρτισής τους και οι πωλητές και η εναγομένη, η οποία φαινομενικά τα αγόρασε για τον εαυτό της, ενώ στην πραγματικότητα τα αγόρασε γι’ αυτόν (τον ενάγοντα), που ήταν και ο αληθινός αγοραστής τούτων και η οποία συμφώνησε με τους πωλητές να εμφανιστεί η ίδια ως αγοράστρια, αλλά οι συμβάσεις να ισχύσουν για τον αληθινό αγοραστή (τον ενάγοντα). Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά, ζητεί να αναγνωριστεί ότι οι παραπάνω συμβάσεις πώλησης είναι άκυρες, ως εικονικές ως προς το πρόσωπό της φερόμενης ως αγοράστριας εναγόμενης και ότι αυτές ισχύουν ως προς αυτόν, ως αληθινό αγοραστή, καθώς και να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά του έξοδα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή, ακριβές αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε στην εναγομένη νομότυπα και εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, τριακονθήμερης προθεσμίας από την κατάθεσή της, αρμόδια φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 18 και 22 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις αναφερόμενες στην παραπάνω νομική σκέψη διατάξεις των άρθρων, καθώς και σε εκείνες των άρθρων 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως η αγωγή να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησής της τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4640/2019 διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης του ενάγοντος για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με προσφυγή στη διαμεσολάβηση (βλ. την από …-…-2021 σχετική έγγραφη ενημέρωση) και επιπλέον, περατώθηκε η αρχική υποχρεωτική συνεδρία διαμεσολάβησης του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 4640/2019 (βλ. το από …-…-2021 πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας).

Από … αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν θρησκευτικό γάμο στην κοινότητα … Λακωνίας την …-…-2001. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα […]. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον … του έτους …, όταν η εναγόμενη μετοίκησε από την οικογενειακή τους στέγη που βρίσκεται στον … Λακωνίας. Έκτοτε οι διάδικοι τελούν σε διάσταση. Περαιτέρω προέκυψε ότι ο ενάγων, μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής του με την εναγόμενη, ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, των οποίων τις διατροφικές ανάγκες καλύπτει εξ ολοκλήρου ο ίδιος από τα εισοδήματα της εργασίας του. Ειδικότερα, από την αρχή του γάμου του έως και το έτος 2008 ο ενάγων εργαζόταν ως αυτοκινητιστής – μεταφορέας, έχοντας στην ιδιοκτησία του φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης, με το οποίο εκτελούσε οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δε εναγομένη δεν ασκούσε κάποιο επάγγελμα, είχε όμως την ιδιότητα του αγρότη, εκμεταλλευόμενη επ ονόματι της μικρής έκτασης αγροκτήματα. Το έτος 2007 οι διάδικοι αποφάσισαν από κοινού να παύσει ο ενάγων να ασκεί το επάγγελμα του μεταφορέα και αντ’ αυτού να ασχοληθεί, για την εξασφάλιση του οικογενειακού τους βιοπορισμού, με την κτηνοτροφία και συγκεκριμένα την εκμετάλλευση αιγοπροβάτων. Επιπρόσθετα, αποφάσισαν η σύσταση και η λειτουργία της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να γίνει κατά τους τύπους με ατομική επιχείρηση στο όνομα της εναγόμενης, επειδή τούτο αφενός μεν θα καθιστούσε ευκολότερη και ταχύτερη τη διαδικασία έναρξης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, αφετέρου θα ευνοούσε την άμεση λήψη αγροτικών επιδοτήσεων επ’ ονόματι της εναγομένης, δεδομένου ότι η τελευταία είχε ήδη από πολλών ετών την ιδιότητα του αγρότη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, κάθε στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) που θα αποκτούσε η επιχείρηση για την άσκηση της δραστηριότητάς της με οποιοδήποτε τύπο δικαιοπραξίας θα ανήκε τυπικά, δηλαδή εικονικά, στην κυριότητα της εναγομένης ως τυπικού φορέα της επιχείρησης, στην πραγματικότητα όμως ο αληθινός φορέας της επιχείρησης και κύριος όλων των περιουσιακών της στοιχείων που θα αποκτούσε θα ήταν ο ενάγων, ο οποίος εκτός των άλλων, θα διέθετε και τα απαιτούμενα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά και θα είχε τη διεύθυνση της επιχείρησης, προσφέροντας την προσωπική του εργασία, ενώ η εναγομένη θα συνέχιζε να παρέχει τις κατ’ οίκον υπηρεσίες της ως σύζυγος και μητέρα, δηλαδή χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη στην επιχείρηση. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, η εναγομένη φέρεται, να προέβη σε αγορές κινητών και ακινήτων, για τις οποίες, ωστόσο, τόσο οι διάδικοι όσο και οι συμβληθέντες σε αυτές πωλητές γνώριζαν ότι πραγματικός αγοραστής ήταν ο ενάγων. Ειδικότερα, την …-…-2007 η μητέρα του ενάγοντος … του …, πώλησε και μεταβίβασε στην εναγόμενη το με αριθμό κυκλοφορίας … φορτηγό αγροτικό αυτοκίνητο μάρκας NISSAN με αριθ. πλαισίου …, αντί τιμήματος … ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19%, ήτοι αντί συνολικού τιμήματος … ευρώ, το οποίο (τίμημα) κατέβαλε ο ενάγων. Η σχετική αγοραπωλησία καταχωρήθηκε στο αρμόδιο τμήμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας την … Περαιτέρω, την …-…-2008 στον … Λακωνίας συστάθηκε επ’ ονόματι της εναγομένης εκμετάλλευση αιγοπροβάτων με Κωδικό Αριθμό Εκμετάλλευσης EL … του Αγροτικού Κτηνιατρείου … της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας. Η εν λόγω εκμετάλλευση αρχικά λειτούργησε με δεκαέξι (16) αιγοπρόβατα, τη χρήση των οποίων παρέδωσε στον ενάγοντα την …-…-2008 ο προσωπικός του φίλος και κύριος τους … του …, κάτοικος τοπικής κοινότητας …, δημοτικής ενότητας …. Δήμου … Λακωνίας. Από αυτά γεννήθηκαν την …-…-2008 δεκαπέντε (15) αιγοπρόβατα. Στην συνέχεια, την …-…-2008, ο επίσης προσωπικός φίλος του ενάγοντος … του …, κάτοικος … Λακωνίας δημοτικής ενότητας … του Δήμου … Λακωνίας, του παρέδωσε τη χρήση δέκα (10) αιγοπροβάτων. Από τα παραπάνω γεννήθηκαν από …-…-2009 έως …-…-2009 πενήντα τρία (53) αιγοπρόβατα. Τα παραπάνω αιγοπρόβατα καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων της εναγομένης ως ανήκοντα σ’ αυτήν. Όσον αφορά τα χρησιδανεισθέντα αιγοπρόβατα, ο ενάγων επέστρεψε στους ανωτέρω κυρίους τους, κατά τη μεταξύ τους συμφωνία, ισόποσα εκείνων που του είχαν χρησιδανείσει εντός των επόμενων ετών κατόπιν διαδοχικής αναπαραγωγής. Τα δε αναπαραχθέντα και σήμερα ζώντα ανέρχονται σε 121 αιγοπρόβατα, συνολικής αξίας 18.150 ευρώ (150 ευρώ x 121). Συγκεκριμένα πρόκειται για τα αιγοπρόβατα με αριθμό σήμανσης L … έως L …, που εικονικά φέρονται στο όνομα της εναγομένης, δεδομένου ότι σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ανήκουν κατά κυριότητα στον ενάγοντα. Επίσης, την …-…-2008 ο ενάγων πώλησε και μεταβίβασε το με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό αυτοκίνητο-συρμό δημόσιας χρήσης μάρκας … μικτού βάρους … kgr με αριθμό κυκλοφορίας …, αριθμό πλαισίου … και αριθμό κινητήρα … προς τον αγοραστή-αυτοκινητιστή …, κάτοικο … Αργολίδας, αντί τιμήματος … ευρών πλέον τέλους χαρτοσήμου … ευρώ, ήτοι συνολικά έναντι … ευρώ. Από τα χρήματα που έλαβε από την εν λόγω πώληση, ο ενάγων κατέβαλε το τίμημα για τις κάτωθι διαδοχικές αγορές ακινήτων στις οποίες φέρεται ότι προέβη η εναγομένη, προκειμένου να λειτουργήσει σ’ αυτά η προαναφερόμενη κτηνοτροφική μονάδα: α) Την 27-11-2008 με την υπ’ αριθμ. …./27-11-2008 συμβολαιογραφική πράξη πώλησης αγροτεμαχίου του συμβολαιογράφου Αθηνών … του …, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η εναγομένη φέρεται να αγόρασε, έναντι του τιμήματος των … ευρώ, από τον πωλητή … του … και της …, κάτοικο … Αττικής (οδός … αρ. …), ένα αγροτεμάχιο έκτασης 1.303,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…» της πρώην κοινότητας … και ήδη του δήμου … στο δημοτικό διαμέρισμα … νομού Λακωνίας, έχει Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου …. και συνορεύει νότια με ιδιοκτησία …, ανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστου, βόρεια με ιδιοκτησία αγνώστου και δυτικά με ιδιοκτησία …, όπως εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Νοεμβρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού … που προσαρτάται στην ως άνω συμβολαιογραφική πράξη, β) Την 2-12-2008 με την υπ’ αριθμ. …/2-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου …, με έδρα το …, …, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η εναγομένη φέρεται να αγόρασε, έναντι του τιμήματος των … ευρώ, από τον πωλητή … του … και της …, κάτοικο Σικάγο ΗΠΑ (οδός …), έναν αγρό ξερικό με πέντε (5) ελαιόδενδρα ασκεπή, έκτασης 1500 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «..» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος … του δήμου … του νομού Λακωνίας, έχει Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου … και συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία …, Νότια με ιδιοκτησία … και Δυτικά με ιδιοκτησία … γ) Την 30-12-2008 με την υπ’ αριθμ. …/30-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου …, με έδρα το …, .., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η εναγομένη φέρεται να αγόρασε, έναντι του τιμήματος των … ευρώ, από τον πωλητή … του … και της …, κάτοικο …, ένα αγροτεμάχιο ξερικό με 45 ελαιόδενδρα, έκτασης 1.300 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος …, του Δήμου … του νομού Λακωνίας, έχει Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου … και συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία …, Νότια με ιδιοκτησία …, Ανατολικά με δημοτικό δρόμο και Δυτικά με ιδιοκτησία … και με ιδιοκτησία … Προκειμένου δε να προφυλάσσονται τα αιγοπρόβατα από τις καιρικές συνθήκες, κυρίως δε τις χαμηλές θερμοκρασίες, τις βροχές και τις χιονοπτώσεις, την άνοιξη του έτους 2009 ο ενάγων εγκατέστησε στο εν λόγω αγροτεμάχιο δύο (2) ποιμνιοστάσια θερμοκηπιακού τύπου «ΤοΙΙ», το πρώτο εκ των οποίων στεγασμένης επιφάνειας περίπου 450 τ.μ, σημερινής εμπορικής αξίας 6.000 ευρώ, και το δεύτερο στεγασμένης επιφάνειας περίπου 100 τ.μ., σημερινής εμπορικής αξίας 1.000 ευρώ, τα οποία αποτελούν συστατικά του ίδιου αγροτεμαχίου, αφού είναι σταθερά συνδεδεμένα με το έδαφος και δεν μπορούν να αποχωριστούν χωρίς βλάβη των ίδιων και του αγροτεμαχίου. Στο ίδιο αγροτεμάχιο και εντός του πρώτου και μεγαλύτερου (στεγασμένης επιφάνειας περίπου 450 τ.μ.) ποιμνιοστασίου, την …-…-2017 εγκατέστησε επιπλέον ένα σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό αρμεκτικό σύστημα, αξίας 4.560 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι συνολικής αξίας 5.654,40 ευρώ, που αποτελεί πλέον παράρτημα του εν λόγω αγροτεμαχίου, αφού έχει ταχθεί προς διαρκή εξυπηρέτηση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, και αποτελείται από: […] Τον εν λόγω μηχανολογικό εξοπλισμό φέρεται ότι αγόρασε η εναγομένη από την πωλήτρια ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «…» που εδρεύει στο …ο χλμ της ΕΟ Λάρισας – Φαλάνης … ενώ το τίμημα καταβλήθηκε από τον ενάγοντα. δ) Την …-…-… με την υπ’ αριθμ. …/15-1-2009 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου …, με έδρα το …, …, το γένος …, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η εναγομένη φέρεται να αγόρασε, έναντι του τιμήματος των 2.656,50 ευρώ, από τον πωλητή … του … και της …, κάτοικο … (οδός … αρ. …), ένα αγροτεμάχιο ξερικό με ελαιόδενδρα, έκτασης 1,5 στρεμμάτων περίπου, που βρίσκεται στην θέση «…» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος … του Δήμου … του νομού Λακωνίας, έχει Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου … και συνορεύει Βόρεια με αγροτικό δρόμο, Νότια με ιδιοκτησία …, Ανατολικά με ιδιοκτησία … και … και Δυτικά με Δημοτικό δρόμο. Με όλες τις ως άνω δικαιοπραξίες, που συνάφθηκαν εικονικά επ’ ονόματι της εναγόμενης ως αγοράστριας, ο ενάγων δημιούργησε εξ ιδίων πόρων μια επιχείρηση εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτροφική μονάδα), αποτελούμενη από τα παραπάνω αναφερόμενα ακίνητα μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους (ποιμνιοστάσια και αρμεκτικό σύστημα), το ζωικό κεφάλαιο των σήμερα εκατόν είκοσι ενός (121) αιγοπροβάτων και το υπ’ αριθμ. … φορτηγό αγροτικό αυτοκίνητο. Την ως άνω μονάδα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων από τη σύστασή της το έτος 2008 έως και σήμερα λειτουργεί και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά ο ενάγων, διενεργώντας όλες τις σχετικές εργασίες και συναλλαγές, χωρίς τούτο να αναιρείται από το γεγονός ότι η εναγομένη περιστασιακά τον βοηθούσε σε επιμέρους εργασίες, μέχρι την έναρξη της διάστασής τους. Τα παραπάνω περιστατικά προκύπτουν με βεβαιότητα από τις μετά λόγου γνώσεως και αξιοπιστίας καταθέσεις των μαρτύρων … και …, προσώπων που συναλλάσσονται επί σειρά ετών με τον ενάγοντα με την ιδιότητα αυτού ως προμηθευτή – πωλητή γάλακτος και ζώντων προβάτων και αρνιών. Αμφότεροι καταθέτουν ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της επαγγελματικής τους συνεργασίας τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται, καθ’ υπόδειξη του ενάγοντος, στο όνομα της εναγομένης, επειδή αυτή εμφανίζεται τυπικά ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, παρόλο που ο ενάγων είναι ο αληθινός ιδιοκτήτης, με τον οποίο και αποκλειστικά έρχονται σε επαφή για τις συναλλαγές τους. Ήδη δε από την 31-12-2020 ο ενάγων έχει προβεί σε έναρξη επαγγέλματος ως αγρότης και ως εκ τούτου, δύναται να λειτουργεί κτηνοτροφική εκμετάλλευση και τυπικά πλέον στο όνομά του. Η εναγόμενη ισχυρίστηκε για πρώτη φορά ότι η κτηνοτροφική μονάδα της ανήκει αποκλειστικά μόλις τον Ιανουάριο του 2021 και συγκεκριμένα την …-…-2021, όταν κάλεσε την αστυνομία, ζητώντας τη συνδρομή της προκειμένου να εκδιώξει τον ενάγοντα και τις ανήλικες κόρες τους που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν μαζί του στην κτηνοτροφική μονάδα. Πράγματι, οι αστυνομικοί προσήλθαν και απομάκρυναν προσωρινά τους ανωτέρω, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι η κτηνοτροφική μονάδα φέρεται τυπικά στο όνομα της εναγομένης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφετηρία για ανταλλαγή σωρείας εξώδικων δηλώσεων μεταξύ των διαδίκων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επίδικης κτηνοτροφικής μονάδας και την τύχη των περιουσιακών στοιχείων που την απαρτίζουν, ενόψει της επικείμενης λύσης του γάμου τους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η εναγομένη, αν και αρνείται με τις προτάσεις της την εικονικότητα των ένδικων συμβάσεων πώλησης, στα ανταλλαγέντα εξώδικα παραδέχεται ότι η εν λόγω μονάδα ανήκει σε ίσο ποσοστό εξ αδιαιρέτου στην ίδια και στον ενάγοντα σύζυγό της, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες περικοπές: «αρχικά κάναμε επένδυση σε γη αγοράζοντας τέσσερα (4) αγροτικά ακίνητα….», «.. αποφασίσαμε να στήσουμε μια κτηνοτροφική μονάδα … όλες οι δαπάνες για την εγκατάσταση αυτή καλύφθηκαν, επίσης, από το τίμημα που είχαμε εισπράξει από την πώληση του φορτηγού οχήματός μας…». Δεν δίνει όμως καμία εξήγηση για ποιον λόγο, εφόσον όπως η ίδια ισχυρίζεται δεν υπήρχε καμία ειδικότερη συμφωνία μεταξύ τους περί καλυπτόμενου αγοραστή, ο ενάγων δεν συμβλήθηκε και αυτός ως αγοραστής στις ένδικες συμβάσεις πώλησης, έστω κατά το επικαλούμενο ποσοστό (1/2). Κατ’ ακολουθίαν, οι δηλώσεις των συμβαλλομένων για την πώληση στην εναγομένη τόσο των κινητών, όσο και των ακινήτων δεν έγιναν στα σοβαρά, αλλά μόνο φαινομενικά, ως προς το πρόσωπο του αγοραστή, αφού οι συμβαλλόμενοι, δηλαδή οι προαναφερόμενοι πωλητές και η εναγόμενη εικονική αγοράστρια γνώριζαν ότι στις πωλήσεις αυτές κατά το φαινόμενο μόνο αναφέρονταν ως αγοραστής η τελευταία, ενώ πραγματικός αγοραστής ήταν ο ενάγων, για τον οποίο ήθελαν να ισχύσουν οι συμβάσεις πώλησης. Επικουρικά, η εναγομένη προβάλλει ισχυρισμό περί καταχρηστικής άσκησης της κρινόμενης αγωγής, συνιστάμενης στην αδράνεια του ενάγοντος να ασκήσει το ένδικο δικαίωμα επί μεγάλο χρονικό διάστημα και στο γεγονός ότι αντιφάσκει με τη σε βάρος της από 26-1-2021 αίτηση του ιδίου (ενάγοντος) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, για λήψη ασφαλιστικών μέτρων ανάθεσης επιμέλειας και διατροφής ανηλίκων τέκνων, αφού σ’ αυτήν παραδεχόταν ότι η κτηνοτροφική μονάδα δικαιωματικά της ανήκει. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, κατά το πρώτο σκέλος του, καθώς η αδράνεια του ενάγοντος, ακόμη και αν δημιούργησε στην εναγομένη την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί το δικαίωμα, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκησή του (ΟλΑΠ 8/2002, ΑΠ 983/2003 ΕλΔ 44,1595), και ως ουσία αβάσιμο κατά το δεύτερο σκέλος του, δεδομένου ότι στο προαναφερόμενο δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων ρητά επιφυλάχθηκε για το δικαίωμα αυτού να επιδιώξει την ακυρότητα των ένδικων πωλήσεων λόγω εικονικότητας. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωριστεί ότι οι προαναφερόμενες συμβάσεις πώλησης είναι άκυρες, λόγω εικονικότητας, ως προς το πρόσωπο της εναγόμενης αγοράστριας, θεωρούμενες ότι ισχύουν για τον σύμφωνα με τη βούληση των συμβαλλόμενων μερών αληθινό αγοραστή ενάγοντα, καθώς και να αναγνωριστεί ότι το ζωικό κεφάλαιο της επιχείρησης εικονικά φέρεται ότι ανήκει στην εναγομένη, πλην όμως πραγματικός κύριος αυτού είναι ο ενάγων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).