Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων – Συγγραφική συμμετοχή σε νέο βιβλίο

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την συγγραφική συμμετοχή μας στο προκείμενο συλλογικό έργο, που καλύπτει ένα σημαντικότατο βιβλιογραφικό κενό για την πράξη και την θεωρία του εμπορικού δικαίου.

Συμμετέχουμε με την συγγραφή των ενοτήτων:

1. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (non-disclosure, confidentiality agreement)
2. Αλληλόχρεος λογαριασμός
3. Σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων

4. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση

 

Το πρωτότυπο συλλογικό έργο «Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων» αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης των βασικότερων εμπορικών συμβάσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές, από αξιόλογους και διακεκριμένους νομικούς με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο.
Προτεραιότητα δόθηκε τόσο στη θεωρητική (βιβλιογραφική και νομολογιακή) όσο και στην πρακτική προσέγγιση, με παράθεση στις περισσότερες περιπτώσεις σχετικού υποδείγματος της αντίστοιχης εμπορικής σύμβασης, ενώ δεν λείπουν και οι προσωπικές απόψεις, κρίσεις και προσεγγίσεις των συγγραφέων.
Στο γενικό μέρος του συγγράμματος αναλύονται η έννοια της εμπορικής σύμβασης, οι εφαρμοστέες διατάξεις και οι πηγές δικαίου. Ακολουθούν το προσυμβατικό στάδιο, η σχέση των εμπορικών συμβάσεων με την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος η εκπλήρωση των εμπορικών συμβάσεων και τα νομικά ζητήματα εξ αυτής.
Στο ειδικό μέρος αναλύονται οι επιμέρους εμπορικές συμβάσεις οι οποίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες με βάση το αντικείμενο τους: ήτοι συμβάσεις

 • επί ακινήτων (μεσιτεία, εμπορική μίσθωση)
 • εκμετάλλευσης επιχείρησης με κύρια βάση ακίνητα (μίσθωση και διαχείριση ξενοδοχείου, allotment)
 • εμπορικής διαμεσολάβησης (εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή, δικαιόχρηση)
 • πώλησης (εμπορική, ρήτρες διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου, μεταβίβαση επιχείρησης και μετοχών)
 • επενδυτικές (παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, αναδοχής)
 • τραπεζικές (αλληλόχρεος λογαριασμός, σύσταση ενεχύρου επί απαιτήσεων, τραπεζική ενέγγυα πίστωση, εγγυητική επιστολή, δήλωση πατρωνίας, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, μεταβίβασης τραπεζικών απαιτήσεων)
 • ασφαλιστικές (ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστική διαμεσολάβηση)
 • επί άυλων αγαθών (εκδοτική, ανάπτυξη λογισμικού, παροχή εμπορικών πληροφοριών, παροχή τεχνογνωσίας, παραχώρηση χρήσης σήματος και ένδειξης, εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, υπηρεσιακή-εξαρτημένη εφεύρεση, μεταβίβαση πνευματικού έργου – σήματος – ευρεσιτεχνίας, συνύπαρξη, ανάθεση διαχείρισης πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων)
 • χερσαίας μεταφοράς
 • παροχής συμβουλών
 • ταξιδιωτικές

Το έργο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για μάχιμους δικηγόρους, συμβούλους επιχειρήσεων, δικαστές, ακαδημαϊκούς, αλλά και σπουδαστές νομικών σχολών, υποψήφιους ΕΣΔΙ κ.λπ.