Απλούστευση διαδικασίας πνευματικής λύσης θρησκευτικού γάμου στο συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 97 Ν 4689/2020)

Με το άρθρο 97 του Ν 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27-5-2020) αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 Ν 4509/2017 ως εξής:

«Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική».

Με την νέα αυτή νομοθετική διάταξη, η πνευματική λύση του γάμου επέρχεται με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης από πλευράς του έχοντος έννομο συμφέρον στην Ιερά Μητρόπολη, συνοδευόμενης από τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια του Εισαγγελέα.