Ν 5111/2024 – Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 76/24.05.2024) ο Νόμος 5111/2024 με τίτλο  «Ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις. Ο νόμος επιφέρει αλλαγές στον Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή με την προσθήκη των παραγράφων 9Ι και 9ΙA.

Εξαγγελλόμενος στόχος του νομοθέτη είναι η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, μέσα από τη θέσπιση μηχανισμών για την πληροφόρηση των τιμών και την αντιμετώπιση της πρακτικής των πλασματικών ανακοινώσεων μείωσης τιμών. Συγχρόνως προβλέπονται αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και των προσωρινών μέτρων του 9ου μέρους του Ν 2251/1994, οι οποίοι εξοπλίζονται με όλες τις απαραίτητες εξουσίες ελέγχου. Αντιμετωπίζεται, επίσης, το ζήτημα της λειτουργίας του Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την πρόβλεψη της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας για την εγγραφή, τη διατήρηση και τη διαγραφή ένωσης καταναλωτών ή νομιμοποιούμενου φορέα για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.

Κομβικά σημεία των τροποποιήσεων είναι τα εξής:

Α) Στην νέα παράγραφο 9Ι προβλέπεται ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Β) Προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 9Ι του Ν 2251/1994, περί ανακοινώσεων μείωσης τιμής, οι οποίες θα επιβάλλουν τις κυρώσεις, τα προσωρινά μέτρα και τα ειδικά διοικητικά μέτρα.

Γ) Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της  Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή μεταξύ των οποίων είναι η εγγραφή, διατήρηση και διαγραφή ένωσης καταναλωτών στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών.