Ακύρωση κατάσχεσης λόγω εσφαλμένου ορίσμου ημερομηνίας πλειστηριασμού – Δημοσίευση απόφασης του γραφείου μας στον νομικό τύπο

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (8-9/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 954) δημοσιεύεται η με αριθμό 294/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, στην δίκη της οποίας το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς ανακόπτοντα σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση επί τριών ακινήτων του. Η απόφαση πραγματεύεται το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα του υπολογισμού των επτά (7) μηνών που πρέπει να μεσολαβήσουν μεταξύ της επιβολής της κατάσχεσης και της ημερομηνίας του πλειστηριασμού [άρθρο 954 παρ. 2 στοιχ. ε) ΚΠολΔ].
Η απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό, έχει ως εξής (περίληψη και κυρίως κείμενο):

Απαγόρευση πράξεων εκτέλεσης κατά το άρθρο 940Α ΚΠολΔ. Αν η έναρξη ή η λήξη οποιασδήποτε προθεσμίας που σχετίζεται με την εκτελεστική διαδικασία εμπίπτει εντός του μηνός Αυγούστου, παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. Πλειστηριασμός. Ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που συμπεριέλαβε στον υπολογισμό του προβλεπόμενου στο άρθρο 954 παρ. 2 στοιχ. ε’ ΚΠολΔ χρονικού διαστήματος των επτά (7) μηνών για την διενέργεια του πλειστηριασμού το διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου εντός του οποίου συμπληρώθηκαν επτά (7) μήνες από την κατάσχεση, ορίζοντας ως ημέρα πλειστηριασμού την 2α Σεπτεμβρίου.

Διατάξεις: άρθρα 933, 937, 940A, 954 ΚΠολΔ

Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων ζητεί, για τους αναλυτικά αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, την ακύρωση της υπ’ αρ. …/13.1.2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου …, δυνάμει της οποίας κατασχέθηκε αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του, στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδει η καθ’ ης με εκτελεστό τίτλο την υπ’ αρ. …/2019 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την ικανοποίηση της απαιτήσεώς της ποσού 27.948,54 € πλέον τόκων και εξόδων. Επίσης, ζητεί να επιβληθούν τα δικαστικά του έξοδα εις βάρος της καθ’ ης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η ανακοπή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρο 933 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 937 παρ. 3 ΚΠολΔ). Έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης κατασχετήριας έκθεσης (13.1.2020), όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. …/30.1.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών … σε συνδυασμό με την από 13.1.2020 επισημείωση του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου … επί του αντιγράφου της προσβαλλόμενης κατασχετήριας έκθεσης που επέδωσε η καθ’ ης στον ανακόπτοντα, τις οποίες επικαλείται και προσκομίζει ο τελευταίος (άρθρα 933 και 934 παρ. 1 περ. α’ εδ. α’ ΚΠολΔ). Πρέπει, συνεπώς, η ανακοπή να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς το παραδεκτό, νόμω και ουσία βάσιμο των λόγων της.

Κατά το άρθρο 940Α ΚΠολΔ ορίζεται ότι στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Έτσι, εφόσον η έναρξη ή λήξη οιασδήποτε προθεσμίας σχετιζόμενης με την εκτελεστική διαδικασία εμπίπτει εντός του μηνός Αυγούστου, παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα που αρχίζει από την πρώτη Σεπτεμβρίου (βλ. ΜΠρΑθ 1057/2019 ΝΟΜΟΣ, όπου παραπομπές σε ΑΠ 1737/2014 ΧρΙΔ 2015.290, Γέσιου Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γενικό Μέρος, εκδ. β΄, σελ. 689).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ανακόπτων, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής, ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης δεδομένου ότι με αυτή επισπεύδεται αναγκαστικός πλειστηριασμός, η διενέργεια του οποίου θα γίνει ηλεκτρονικά την 2.9.2020, ήτοι επτά μήνες και δεκαοκτώ ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης που έλαβε χώρα την 13.1.2020, συμπεριλαμβανομένου, όμως, για τον υπολογισμό του επταμήνου και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ. Με αυτό το περιεχόμενο, ο κρινόμενος λόγος της ανακοπής τυγχάνει νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 940Α, 954 παρ. 2 στοιχ. ε’ ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης, και από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της από 30.1.2019 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αρ. …/2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της προσβαλλόμενης υπ’ αρ. …/13.1.2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου …, εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό την 2.9.2020 από την καθ’ ης οι υπό στοιχεία …, … και … οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής κείμενης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των … του Δήμου … της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας κυριότητας του ανακόπτοντος για την ικανοποίηση της απαίτησης της καθ’ ης συνολικού ποσού 29.124,10 € που απορρέει από την υπ’ αρ. …/2011 σύμβαση δανείου καταναλωτικής πίστης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ορίστηκε πλειστηριασμός επτά μήνες και δεκαοκτώ ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης που έλαβε χώρα την ημερομηνία της σύνταξής της (13.1.2020) συμπεριλαμβανομένου, όμως, για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επτάμηνου που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε’ ΚΠολΔ για τον ορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού, και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου καίτοι η επτάμηνη αυτή προθεσμία αναστέλλεται, κατά τα εκτιθέμενα στην παραπάνω νομική σκέψη, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Συνεπώς, εσφαλμένα προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη έκθεση ο πλειστηριασμός του ακινήτου του ανακόπτοντος για την 2.9.2020, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α ΚΠολΔ […]. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος της ανακοπής και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αρ. …/13.1.2020 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου …, παρέλκει δε, η εξέταση της βασιμότητας των λοιπών λόγων της ανακοπής που αφορούν την ακυρότητα της ως άνω πράξης. Επίσης, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων λόγω του ιδιαίτερα δυσχερούς της ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).